wine louse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine louse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine louse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine louse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine louse

    * kinh tế

    rệp nho