wine base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine base

    * kinh tế

    bán phế phẩm nước chanh