wine-cellar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-cellar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-cellar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-cellar.

Từ điển Anh Việt

  • wine-cellar

    /'wain,s l /

    * danh từ

    hầm rượu