wine-vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-vault.

Từ điển Anh Việt

  • wine-vault

    /'wainv :lt/

    * danh từ

    hầm rượu