wine-red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-red.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wine-red

    of something having the dark red color of red wine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).