wine-grower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-grower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-grower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-grower.

Từ điển Anh Việt

  • wine-grower

    /'wain,grou /

    * danh từ

    người trồng nho