wine-taster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-taster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-taster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-taster.

Từ điển Anh Việt

  • wine-taster

    * danh từ

    người nếm rượu