wine cork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine cork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine cork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine cork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine cork

    * kinh tế

    nút chai rượu vang