wine-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-house.

Từ điển Anh Việt

  • wine-house

    * danh từ

    cửa hàng bàn rượu

    (từ cổ) quán rượu