wine thief nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine thief nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine thief giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine thief.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine thief

    * kinh tế

    bơm hút rượu