winery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winery.

Từ điển Anh Việt

 • winery

  /'wain ri/

  * danh từ

  nhà máy rượu vang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winery

  * kinh tế

  xưởng đặt rượu

  xưởng rượu nho

  xưởng rượu, xưởng rượu nho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winery

  distillery where wine is made

  Synonyms: wine maker