wine cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine cream

    * kinh tế

    kem rượu vang