winebag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winebag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winebag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winebag.

Từ điển Anh Việt

  • winebag

    /'wainb g/

    * danh từ

    (như) wineskin

    người nghiện rượu