win.ini nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win.ini nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win.ini giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win.ini.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win.ini

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    WIN.INI