winter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter.

Từ điển Anh Việt

 • winter

  /'wint /

  * danh từ

  mùa đông

  in winter: về mùa đông

  (th ca) năm, tuổi

  a man of sixty winters: một người sáu mưi tuổi

  (th ca) lúc tuổi già

  to stand on winter's verge: sắp về già

  * tính từ

  (thuộc) mùa đông

  winter season: mùa đông

  winter life: cuộc sống về mùa đông

  winter quarters: ni đóng quân mùa đông

  winter sleep: sự ngủ đông

  * nội động từ

  trú đông, tránh rét

  to winter in the south: tránh rét ở miền nam

  qua đông (cây cỏ...)

  * ngoại động từ

  đưa đi trú đông; đưa đi ăn cỏ để tránh rét

  to winter the cattle: đưa vật nuôi đi tránh rét

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winter

  * kinh tế

  mùa đông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winter

  the coldest season of the year; in the northern hemisphere it extends from the winter solstice to the vernal equinox

  Synonyms: wintertime

  spend the winter

  We wintered on the Riviera

  Shackleton's men overwintered on Elephant Island

  Synonyms: overwinter