winterkill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winterkill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winterkill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winterkill.

Từ điển Anh Việt

  • winterkill

    /'wint kil/

    * động từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chết vì lạnh giá mùa đông (cây cối)