winterize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winterize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winterize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winterize.

Từ điển Anh Việt

 • winterize

  /'wint raiz/

  * ngoại động từ

  chuẩn bị (lưng thực, rm rạ...) cho mùa đông

  to winterize the straw for the cattle: chuẩn bị rm rạ cho vật nuôi ăn mùa đông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winterize

  * kinh tế

  làm đông hóa

  * kỹ thuật

  mùa đông hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winterize

  prepare for winter

  winterize cars

  winterize your houses

  Synonyms: winterise

  Antonyms: summerize