winter rice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter rice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter rice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter rice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter rice

    * kỹ thuật

    lúa đông

    lúa mùa