winter radish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter radish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter radish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter radish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter radish

    * kinh tế

    củ cải vụ đông