winter energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter energy

    * kỹ thuật

    năng lượng mùa đông