winter herrring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter herrring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter herrring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter herrring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter herrring

    * kinh tế

    cá trích vụ đông