winter mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter mode

    * kỹ thuật

    chế độ vận hành

    xây dựng:

    hoạt động trong mùa đông