winter-green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter-green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter-green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter-green.

Từ điển Anh Việt

  • winter-green

    /'wint gri:n/

    * danh từ

    (thực vật học) cây lộc đề