winter cress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter cress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter cress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter cress.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winter cress

    any plant of the genus Barbarea: yellow-flowered Eurasian cresses; widely cultivated for winter salad

    Synonyms: St. Barbara's herb, scurvy grass

    cress cultivated for winter salads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).