winter-bud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter-bud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter-bud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter-bud.

Từ điển Anh Việt

  • winter-bud

    * danh từ

    chồi mùa đông