winter-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter-time.

Từ điển Anh Việt

  • winter-time

    * danh từ

    mùa đông; thời kỳ mùa đông