winterization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winterization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winterization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winterization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winterization

    * kinh tế

    sự đông hóa