winter storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter storage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter storage

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự dự trữ cho mùa đông (tàu)