winter runoff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter runoff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter runoff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter runoff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter runoff

    * kỹ thuật

    môi trường:

    lưu lượng nước mùa đông