wintering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wintering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wintering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wintering.

Từ điển Anh Việt

  • wintering

    /'wint ri /

    * danh từ

    sự trú đông, sự đưa đi tránh rét

    sự qua đông