winter sports nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter sports nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter sports giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter sports.

Từ điển Anh Việt

  • winter sports

    * danh từ

    thể thao mùa đông (những môn thể thao trên tuyết hoặc trên băng; trượt tuyết, trượt băng )