winter squash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter squash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter squash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter squash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winter squash

    any of various plants of the species Cucurbita maxima and Cucurbita moschata producing squashes that have hard rinds and mature in the fall

    Synonyms: winter squash plant

    any of various fruits of the gourd family with thick rinds and edible yellow to orange flesh that mature in the fall and can be stored for several months

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).