winter mushroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter mushroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter mushroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter mushroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winter mushroom

    an edible agaric that is available in early spring or late fall when few other mushrooms are; has a viscid smooth orange to brown cap and a velvety stalk that turns black in maturity and pallid gills; often occur in clusters

    Synonyms: Flammulina velutipes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).