winter fishery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter fishery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter fishery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter fishery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter fishery

    * kinh tế

    nghề cá mùa đông