winter road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường mùa đông