winter urn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter urn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter urn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter urn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winter urn

    a common name for a variety of Sarcosomataceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).