winter months nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter months nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter months giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter months.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter months

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thời kỳ mùa đông