winter barley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter barley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter barley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter barley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winter barley

    * kinh tế

    lúa mạch vụ đông