winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch.

Từ điển Anh Việt

 • winch

  /wint /

  * danh từ

  (kỹ thuật) tời

  (thể dục,thể thao) ống cuộn dây câu

  * ngoại động từ

  kéo bằng tời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winch

  * kinh tế

  cái tời (của tàu)

  máy kéo hàng

  máy kéo hàng, cái tời

  * kỹ thuật

  bàn tời

  dụng cụ kích

  guồn sợi

  kéo bằng tời

  kích nâng

  nâng bằng tời

  ống cuộn dây câu

  trục cuộn

  trục kéo

  cơ khí & công trình:

  bộ cuốn cáp

  ô tô:

  bộ quấn tời (cáp)

  hóa học & vật liệu:

  bộ tời, cái tời

  điện lạnh:

  tời (quay tay)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winch

  lifting device consisting of a horizontal cylinder turned by a crank on which a cable or rope winds

  Synonyms: windlass

  pull or lift up with or as if with a winch

  winch up the slack line