winch cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winch cable

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cáp tời