winch up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winch up

    * kỹ thuật

    nâng lên

    giao thông & vận tải:

    tời lên