winch brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winch brake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phanh bện

    phanh xoắn