winch capstan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch capstan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch capstan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch capstan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winch capstan

    * kỹ thuật

    tời