winchester disk dated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winchester disk dated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winchester disk dated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winchester disk dated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winchester disk dated

    * kỹ thuật

    đĩa Winchester

    đĩa cố định

    đĩa cứng