winchester college nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winchester college nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winchester college giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winchester college.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winchester college

    the oldest English public school; located in Winchester

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).