winchester technology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winchester technology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winchester technology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winchester technology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winchester technology

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công nghệ Winchester