winch lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winch lift

    * kỹ thuật

    tời nâng