winch barrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winch barrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winch barrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winch barrel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winch barrel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tang tời