winze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winze.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winze

    * kỹ thuật

    giếng mù

    giếng ngầm