win customers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win customers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win customers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win customers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win customers

    * kinh tế

    kiếm được khách hàng, mối hàng